سیستم كروماتوگرافی گازی و طیف سنجی تبدیل فوریه – مادون قرمز (GC/FT-IR )

مجموعه ای از دستگاه طیف سنجی تبدیل فوریه – مادون قرمز و یك دستگاه کروماتوگرافی گازی است که به یکدیگر متصل شده اند و امکان جداسازی و آنالیز مواد را به طور همزمان فراهم میکنند . طیف سنجی تبدیل فوریه – مادون قرمز ، بررسی نواحی و شدت جذب یا عبور پرتوهای مادون قرمز از مواد است که درطول موج های مختلف این پرتوها صورت میگیرد . حاصل این بررسی شناسایی کیفی ماده موردنظر است . این روش به عنوان یکی از مهمترین و دقیق ترین روش های طیف سنجی برای شناسایی و تعیین ساختار مولکولی انواع مواد آلی و معدنی محسوب میشود . روش مذکور به عنوان روش میکرو تخریبی در مطالعه آثار شناخته شده است که با حساسیت بسیار زیاد شناسایی نمونه ها را درحد چند میکروگرم یا کمتر ممکن میسازد . کروماتوگرافی گازی یکی از دستگاههای جداسازی مواد است که با تبدیل کردن ماده مورد نظر به بخار یا گاز و عبور آن از یك فاز ساکن ، اجزاء سازنده اش را از یکدیگر جدا میکند .حاصل این جداسازی تعیین تعداد و مقدار اجزاء سازنده در هر ماده است . شرط جدا سازی یك ماده به وسیله روش کروماتوگرافی گازی آن است که نمونه مورد آزمایش در حین حرارت و تبدیل شدن به گاز تجزیه نشود . شناسایی هرکدام از این اجزا میتواند توسط دستگاهی مثل FT-IR صورت گیرد . به همین لحاظ با اتصال دو دستگاه کروماتوگرافی و تبدیل فوریه – مادو ن قرمز ضمن جداسازی اجزا ترکیبی مواد و خارج شدن هر جزء از دستگاه کروماتوگرافی و برخورد پرتوهای مادون قرمز عمل شناسایی به تهیه و تفسیر طیف مربوطه امکان پذیر میگردد .
lab_1_4

Print Friendly