دستگاه طیف سنج تبدیل فوریه – مادون قرمز FT-IR

دستگاه طیف سنج تبدیل فوریه – مادون قرمز FT-IR

در روش مادون قرمز ارتعاش پیوندها بررسی میشود که در اثر تغییر طول پیوند و یا زاویه پیوند در مولکولها صورت میگیرد . ارتعاش مولکولهایی با همان دو قطبی دایم ایجاد میدان الکتریکی متغیر برحسب زمان میکند و موجب تأثیر متقابل آن با تابش میشود . بنابراین نیاز به این است که همان دو قطبی آن در حین ارتعاش تغییر کند ، لذا اکثر مواد به جز مواد غیر قطبی نظیر Cl2 در این ناحیه جذب دارند و در نهایت از نسبت درصد عبور برحسب عدد موجی طیف IR حاصل میشود . در حقیقت طیف سنجی مادون قرمز ، روشی برای شناسایی مولکولها و بخصوص گروه عاملی مولکولهاست . هر ماده ای ، طیف مادون قرمز مخصوص به خود دارد و همانند اثر انگشت ، مختص خود مولکول میباشد .
در حال حاضر دستگاه FT-IR آزمایشگاه گیاه مدل IFS-88 ساخت کمپانی Bruckerآلمان با متعلقات زیر میباشد :

لازم بذکر است که دستگاه فوق دارای کتابخانه ای بسیار مجهز و پیشرفته میباشد بطوریکه طیفهای FT-IR مربوط به چهل صنعت مختلف شیمیایی از جمله داروسازی ، آگروشیمی ، سورفکتانت ، پلیمر ، روغن ، رنگ و ….. را دارا میباشد .

 

lab_1_3

Print Friendly