کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی (GC-MS)

طیف سنج جرمی به عنوان آشکارساز امکان شناسایی پیک های کروماتوگرام گازی را میسر میسازد. این دستگاه متشکل از دو قسمت اسپکترومتر جرمی و کروماتوگرافی گازی می باشد. در این دستگاه از ستون کروماتوگرافی برای جداسازی ترکیبات مختلف و از اسپکترومتر جرمی برای شناسایی اجزاء جداسازی شده استفاده می گردد. حساسیت این دستگاه بسیار قابل توجه بوده و بعد از جداسازی و اسکن توسط اسپکترومتر جرمی، از مقایسه الگوهای شکست پیوندها و طیف جرمی نمونه با طیف جرمی موجود در کتابخانه دستگاه (Weily & NIST)، می توان اقدام به شناسایی اجزای جداسازی شده کرد. این دستگاه در زمینه های مختلف علوم مانند شیمی، پزشکی، داروسازی، نانوشیمی و … کاربرد فراوانی دارد. مدل دستگاه آزمایشگاه گیاه Gas Chromatography – Mass Spectrometer 5890ساخت کمپانی Agilent بهمراه طیف سنج جرمی مدل ۵۹۷۳ میباشد. ستونهای موجود عبارتند از HP-5، DB5، RTX5، RTX7، DB 1707، (DB 17 (15m , 30m،DB WAX، DB 1 ((60m, 30m و دامنه خروجی آن۱۰-۵۵۰ amu است.

 

lab_1_2

Print Friendly