دستگاه رزونانس مغناطیس هسته ای (NMR)

طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته شامل اندازه گیری میزان انرژی لازم برای تغییر هسته های اسپین دار از یك جهت گیری پایدار به جهت گیری ناپایدارتر در یك میدان مغناطیسی است . از آنجا که هسته های اسپین دار در میدان مغناطیسی در فرکانس های مختلف تغییر جهت میدهند ، فرکانس متفاوتی از تابش جذبی برای عوض کردن جهت گیری هسته های اسپین دار نیاز میباشد . فرکانسی که در آن جذب صورت می گیرد برای تجزیه و طیف سنجی به کار برده میشود . به طور معمول بیشتر اندازه گیری های NMR برای H انجام میشود. اندازه گیری سایر هسته ها اغلب با استفاده از روش های افزایش علامت به منظور مشاهده طیف ، انجام میشود. کاربردها :
• مطالعه ساختار میکرو مولکولهای کوچك و ترکیبات آلی موجود در محلول ها
• مطالعه ساختار شیمیایی مواد با استفاده از NMR یك بعدی
• مطالعه ساختار مولکولهای بسیار پیچیده با استفاده از NMR دو بعدی
• تعیین ساختار مولکولهای مواد جامد با استفاده از NMR حالت جامد
• مطالعه فیزیولوژی سلول ها و غلظت درون یافته های سلولی
در حال حاضر دستگاه NMR آزمایشگاه گیاه از نوع ۸۰ مگاهرتز بوده و قادر به ارائه خدمات زیر میباشد :
• تهیه طیف ۱H-NMR و ۱۳C-NMR
• تهیه طیف های گوناگون ۱۳C با کوپلاژ و بدون کوپلاژ
• تهیه طیف های NMR – 31P و NMR – 19F از ترکیب های آلی و معدنی
• تهیه طیف های DEPT و INEPT

lab_1_1

Print Friendly