آزمايشگاه خاک شناسی گياه

آزمایشگاه خاک شناسی گیاه یکی از دو آزمایشگاه فعال مورد تأیید موسسه تحقیقات خاک و آب استان البرز می باشد.

آزمایشگاه خاک شناسی گیاه با داشتن مجهزترین دستگاه ها و پرسنل مجرب در زمینه های زیر به کشاورزان، دانشجویان، سازمانهای دولتی و خصوصی خدمات ارائه می نماید. پرسنل متخصص این آزمایشگاه شامل: ۱ نفر دکتری شیمی کشاورزی، ۲ نفر کارشناس ارشد خاک شناسی در گرایش شیمی و حاصلخیزی، ۲ نفر کارشناس ارشد شیمی در گرایشهای تجزیه و شیمی آلی می باشد. این آزمایشگاه با داشتن سیستم های دستگاهی آنالیزی پیشرفته توانایی تجزیه کامل انواع نمونه های آب، خاک، گیاه و کود را دارد. از سیستم های آنالیز دستگاهی موجود در این آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- دستگاه جذب اتمی PERKIN ELMER 5100
2- دستگاه های اسپکتروفتومتر مدل SHIMADZU 160 A و LAMBDA 2 PERKIN ELMER
3- دستگاه رزونانس مغناطيس هسته اي(NMR)
4- كروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي GC-MS
5- دستگاه طيف سنجي تبديل فوريه-مادون قرمز(FT-IR)
6- دستگاه كروماتوگرافي گازي و طيف سنجي تبديل فوريه-مادون قرمز(GC/FT-IR)
7- دستگاههاي كروماتوگرافي گازي شامل:
GC مدل ۵۸۹۰ همراه با دتكتور FLAME IONISATION DET(FID) ساخت كمپاني HEWELET PACARED
GC مدل ۸۵۰۰ ساخت كمپاني PERKIN ELMER همراه با دتكتورهاي :
• NITROGEN PHOSPHOROUS DET(NPD)
• ELECTRON CAPTURE DET (ECD)
• FLAME IONIZATION DET (FID)

این آزمایشگاه توانایی تجزیه فیزیکی و شیمیایی نمونه های خاک به شرح زیر را دارد:

الف: تجزیۀ فیزیکی و شیمیائی نمونه های خاک :
۱- درصد کربن و مادۀ آلی نمونه خاک
۲- درصد نیتروژن کل ، نیتروژن نیتراتی و آمونیومی نمونه خاک
۳- اندازه گیری EC ,pH نمونه های خاک
۴- اندازه گیری عناصر پرمصرف Ca، Mg، K، S قابل جذب و کل در نمونه های خاک
۵- اندازه گیری فسفر قابل جذب خاک
۶- اندازه گیری عناصر کم مصرف قابل جذب از قبیل Si, B, Mo, Mn, Ca, Zn, Fe
7- اندازه گیری فسفر کل
۸- اندازه گیری مقدار کل عناصر پرمصرف و کم مصرف و عناصر سنگین
۹- اندازه گیری مواد خنثی شونده و کربنات کلسیم
۱۰- اندازه گیری درصد گچ نمونه های خاک
۱۱- تعیین بافت خاک
۱۲- اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی و ظاهری
۱۳- اندازه گیری ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)
14- اندازه گیری ESP و SAR

ب: نمونه های آب:
۱- اندازه گیریEC ,pH
2- اندازه گیری مواد جامد محلول (TDS)
3- اندازه گیری عناصر از قبیل آهن ، روی ، مس ، منگنز و عناصر سنگین
۴- اندازه گیری فسفر محلول
۵- اندازه گیری آنیونهای نیترات، سولفات، کلر، کربنات و بی کربنات
۶- اندازه گیری کاتیونهای سدیم، کلسیم، منیزیم و پتاسیم
۷- اندازه گیری سختی و SAR

پ- نمونه های کود :
۱٫ اندازه گیری نیتروژن کودهای نیتروژنی معدنی و آلی
۲٫ اندازه گیری فسفر در نمونه های کودهای فسفاته
۳٫ اندازه گیری عناصر در نمونه های کود مرکب

ت- نمونه های گیاه، میوه و دانه :
۱٫ اندازه گیری درصد مادۀ خشک گیاه، درصد رطوبت
۲٫ اندازه گیری میزان نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم، کلسیم و منیزیم کل در نمونه گیاه
۳٫ اندازه گیری غلظت عناصر کم مصرف آهن، روی، مس، منگنز، بور، سیلیسیم و… در بافت گیاه
۴٫ شناسائی علائم کمبود و اختلالات تغذیه ای در گیاه
۵٫ انجام توصیه های کودی بر اساس نتایج آزمایشهای تجزیه گیاه

ث- تجزیه بیولوژیکی نمونه های خاک:
۱- اندازه گیری تنفس خاک به روش انکوباسیون در ظروف بسته
۲- اندازه گیری تنفس ناشی از سوبسترا
۳- شمارش جمعیت میکروبی
۴- اندازه گیری فعالیت آنزیمی خاک از جمله آنزیمهای اوره¬از، فسفاتاز قلیایی، آریل سولفاتاز، پروتئاز، بتاگلوکوزیداز، ساکاراز، سلولاز، کاتالاز، دهیدروژناز
۵- شمارش جمعیت باکتری تیوباسیلوس در کودهای بیولوژیک
۶- شمارش جمعیت باکتریهای حل کننده فسفات در کودهای بیولوژیک
۷- شمارش جمعیت ازتوباکتر در کودهای بیولوژیک
۸- شناسایی و شمارش قارچ تریکودرما در کودهای بیولوژیک
۹- اندازه گیری فعالیت آنزیمهای درون سلولی و برون سلولی

 

lab_2_1

Print Friendly