دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-VIS

طیف های مرئی و فرابنفش ترکیبات آلی به انتقالهای بین سطوح انرژی الکترونی مربوط می شوند.این طیف معمولا از یك محلول بسیار رقیق گرفته می شود.قسمتی از محلول ساخته شده به یك سلول سیلیسی منتقل می شود.سلول به گونه ای است که باریکه نوری از ضخامت یك سانتی متر محلول می گذرد.یك سلول مشابه،حاوی حلال خالص،نیز تهیه کرده و هر دو سلول را در محل مناسب در طیف سنج قرار می دهیم.این امر به ترتیبی صورت می گیرد که دو باریکه یکسان از نور مرئی یا فرابنفش،یکی از سلول حاوی محلول نمونه و دیگری از سلول حاوی حلال خالص بگذرد.در این صورت،شدت باریکه های خارج شده از این دو سلول در کل گستره طول موج دستگاه با هم مقایسه می شوند.
دستگاه های اسپکتروفوتومتری UV-VIS این مجتمع عبارتند از:
دستگاه UV-VIS مدل λ -۲ ساخت کمپانی PERKIN ELMER
دستگاه UV-VIS مدل λ -۳ ساخت کمپانی PERKIN ELMER
دستگاه UV-VIS مدل A-160 ساخت کمپانی SHIMADZU

lab_1_11

lab_1_11_1

Print Friendly