سیستم آنالیز عنصری CHNS/O

سیستم آنالیز عنصری CHNS/O

سیستم آنالیز عنصری CHNS/O دستگاهی مناسب جهت اندازه گیری سریع کربن ، هیدروژن، نیتروژن ، سولفور و اکسیژن موجود در انواع مواد آلی و دیگر انواع مواد به شمار میرود . با استفاده از این دستگاه ، آنالیز طیف وسیعی از نمونه های صنایع مختلف دارویی ، پلیمر ، شیمیایی، محیط زیست ، آگروشیمی و انرژی اعم از نمونه های جامد ، مایع ، فرار و نمونه های با ویسکوزیت بالا امکان پذیر خواهد بود .

lab_1_8

Print Friendly