دستگاه های كروماتوگرافی گازی

دستگاه های كروماتوگرافی گازی

در کروماتوگرافی گازی (GC) نمونه تبخیر میشود و به سرستون کروماتوگرافی تزریق میگردد . شویش با جریانی از فاز متحرك گازی بی اثر انجام میشود . برعکس اکثر انواع دیگر کروماتوگرافی ، فاز متحرك با مولکولهای آنالیز برهم کنش ندارد و فقط به عنوان وسیله ای برای انتقال مولکولها از داخل مواد پر کننده عمل میکند . در نهایت ، تعداد و مقدار اجزاء موجود در ترکیب اندازه گیری میگردد .هم اکنون دستگاه های کروماتوگرافی گازی موجود در مرکز آزمایشگاهی گیاه عبارتند از :

GC  مدل ۵۸۹۰ به همراه آشکار ساز Flame Ionization Detector

 

lab_1_5

Print Friendly