سیستم كروماتوگرافی گازی و طیف سنجی تبدیل فوریه – مادون قرمز (GC/FT-IR )